หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลืองอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร
- ข้อมูลอำเภอแกดำ -


ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอแกดำ
อักษรโรมัน Amphoe Kae Dam
จังหวัด มหาสารคาม
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4402
รหัสไปรษณีย์ 44190
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 149.5 ตร.กม.
ประชากร 29,565 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น 197.75 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอแกดำ หมู่ที่ 2 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190
พิกัด 16?1?30?N 103?23?6?E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4378 7034
หมายเลขโทรสาร 0 4378 7034
ข้อมูลด้านการเกษตร
ครัวเรือนเกษตรกร 5,712 ราย
พื้นที่ทำนา 79,998 ไร่
พืชไร่ 2,736 ไร่
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 1,552 ไร่
พืชไร่ ปลูกอ้อยโรงงาน 190 ไร่
  ปลูกมันสำปะหลัง 714 ไร่
พืชผัก 180 ไร่
 
ข้อมูลปี 2556

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ
ระบบข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบข้อมูลเกษตรกผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
ระบบสารสนเทศการผลิตพืช
สารสนเทศจัดการองค์กร


การใช้ปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยหมัก

 

 

 


 

 

 

1. ตำบลแกดำ (Kae Dam) 18 หมู่บ้าน kaedum01
2. ตำบลวังแสง (Wang Saeng) 20 หมู่บ้าน wangseng02
3. ตำบลมิตรภาพ (Mittraphap) 21 หมู่บ้าน mitthaphap03
4. ตำบลหนองกุง (Nong Kung) 16 หมู่บ้าน nongkung04
5. ตำบลโนนภิบาล (Non Phiban) 14 หมู่บ้าน nonphibal05

 

 

   นางสาวสุพัตรา สารแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจเยืียมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 12/04/2560


 

นางพัชรินทร์  เกษตรอำเภอแกดำ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุน “โครงการ 5  ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” 27/04/2560

 

 

 

  

 

สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม